ALGEMENE VOORWAARDEN

Nederlandse school voor DO-IN © Anushka Hofman

Directeur en hoofddocent: Anushka Hofman
Kantoor: Altingstraat 201, 2593 SW Den Haag
Leslocaties: H. Zwaardecroonstraat 197-199 Den Haag 2593 XP
Juliana van Stolberglaan 63 Den Haag 2595 CB
070 - 347 01 88
anushka@xs4all.nl
www.do-in.nl

 

Toelatingscriteria

Cursussen Shiatsu en DO-IN zoals de wekelijkse basis Shiatsu en DO-IN lessen, workshops DO-IN gemengd (mannen en vrouwen), het medicinaal kook seminar en het Moxa seminar zijn vrij toegankelijk voor iedereen na overleg en schriftelijke aanmelding.

Speciale DO-IN cursussen en workshops voor vrouwen zijn enkel bedoeld voor cliënten uit de Shiatsu en DO-IN privélessen van Anushka Hofman of in overleg.

DO-IN (beroeps)opleiding voor Shiatsu therapeuten en voor iedereen met interesse: na een persoonlijk intakegesprek.
Doel van de opleiding is het leren van DO-IN en hoe je deze oefeningen gekoppeld aan de Chinese/Japanse geneeskunde kunt leren toepassen. Ten eerste voor jezelf en ten tweede voor de therapeut (Shiatsu en acupunctuur) als aanvulling op de behandelmethode in de praktijk voor cliënten.
Voor docenten in Oosterse oefenkunsten zoals docenten in Yoga, Chi Kung, Tai Chi en Martiale kunsten om hun lessen te verrijken en verdiepen met de kennis van de meridianen.
Wanneer voldoende DO-IN kennis in theorie en praktijk is opgebouwd, is het mogelijk je te ontwikkelen en kwalificeren als DO-IN docent in de extra “DO-IN docenten” module.

Gedefinieerd minimaal instroomniveau DO-IN opleiding
In principe is de DO-IN opleiding toegankelijk voor iedereen met interesse voor de klassieke Oosterse geneeskunde, voor iedereen die wil leren hoe je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen gezondheid m.b.v. deze eeuwen oude Japanse oefenkunst.
Enige bekendheid met het gedachtegoed van de klassieke Oosterse geneeskunde (tcm) wordt aanbevolen. Vertrouwdheid met lichaamsgerichte oefeningen is een pre.

De extra module voor “DO-IN docenten kwalificatie” is enkel toegankelijk voor studenten die de DO-IN opleiding met goed gevolg hebben voltooid en over voldoende parate kennis beschikken van de klassieke Oosterse geneeskunde (tcm). Het hiervoor vereiste minimale kennis niveau is vergelijkbaar met 2 jaar afgeronde Shiatsu studie van de N.S.K.S. of vergelijkbaar niveau.

De Nederlandse school voor DO-IN moet voor inschrijving van een cursus, workshop of de opleiding;
op de hoogte worden gebracht van mogelijke lichamelijke of psychische aandoeningen van de cursist, het onder behandeling zijn bij een arts, (psycho-)therapeut en/of het gebruik van medicijnen.
Op grond van geestelijk of lichamelijke gesteldheid en/of gebruik van medicatie kan in een enkel geval toelating tot de opleiding worden geweigerd.
De Nederlandse school voor DO-IN behoudt zich het recht om, wanneer er getwijfeld wordt aan de geschiktheid van de aankomende cursist, om deel te kunnen nemen aan de cursus, workshop of de DO-IN opleiding; zonder opgaaf van redenen deelname te weigeren.

Eigen verantwoordelijkheid (no-claim)

- Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om fysieke en/of psychische klachten voor aanvang van de les door te geven aan de docent.
Wanneer er twijfel is over verantwoorde deelname aan de lessen, dient de huisarts en/of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
- Deelname aan de lessen vindt plaats op eigen risico van de deelnemer.
De Nederlandse school voor DO-IN kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer.
- Deelnemer is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (gevolg)schade, die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Inschrijving

Inschrijving voor cursussen, opleiding en workshops: DO-IN, Shiatsu, Moxa, Medicinaal koken en de DO-IN opleiding vindt plaats via een schriftelijk of digitaal ingevuld inschrijfformulier.
Na ontvangst van het inschrijfformulier (digitaal of per post) stuurt de Nederlandse school voor DO-IN een bevestiging van inschrijving naar de cursist. Op dat moment is er sprake van een overeenkomst tussen cursist en de Nederlandse school voor DO-IN.

Het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaar je tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de Nederlandse School voor DO-IN.

Bewijs van inschrijving

Na ontvangst van bovengenoemde inschrijving zal je, zodra je aanmelding is verwerkt; een bevestiging met daarin een factuur ontvangen. Definitieve inschrijving vindt plaats nadat het volledige lesgeld is voldaan.

Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers (14 voor de wekelijkse cursussen en workshops, 10 voor de DO-IN opleiding) is de volgorde van binnenkomst van betaling bepalend voor mogelijke deelname aan de cursus, workshop of opleiding.

Informatie en mailing

De Nederlandse school voor DO-IN streeft ernaar haar cursisten zo goed mogelijk op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de Nederlandse school voor DO-IN.
Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de Nederlandse school voor DO-IN, gaat u akkoord met het ontvangen van deze informatie via het door u aangegeven adres (e-mail).
Wanneer u aangeeft geen prijs meer te stellen op het ontvangen van deze informatie, zal uw contact adres, zo spoedig mogelijk worden verwijderd van onze mailing lijst.

Website disclaimer

Op onze website www.do-in.nl vindt u de disclaimer van www.do-in.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Nederlandse school voor DO-IN. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Zie onderaan in de “footer” op www.do-in.nl.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nederlandse school voor DO-IN is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Nederlandse school voor DO-IN.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Nederlandse school voor DO-IN te mogen claimen of te veronderstellen.
De Nederlandse school voor DO-IN streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Nederlandse school voor DO-IN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Financiële verplichtingen en
betalingen

Voor de DO-IN opleiding

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding dient het lesgeld te zijn ontvangen door de Nederlandse school voor DO-IN. In overleg is gespreide betaling mogelijk.
Restitutie van reeds betaald lesgeld is alleen mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de opleiding en enkel op voorwaarde van schriftelijk aantoonbare redenen van ziekte: bevestigd en gespecificeerd door de behandelend arts. Bij niet tijdige annulering blijft het lesgeld verschuldigd en vervalt het recht op restitutie.

Voor alle overige cursussen en workshops
Mits er nog plaats beschikbaar is, uiterlijk één dag voor aanvang van de cursus of workshop.
Definitieve aanmelding geschiedt in volgorde van binnenkomst van betaling.
Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk.
Gemiste lessen mogen in overleg worden ingehaald in hetzelfde seizoen/dezelfde cursus als die waarin de les is gemist.

Voor zowel de DO-IN opleiding als alle overige cursussen geldt
Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op een plaats in de opleiding, workshop of les maar blijft na ondertekening van de overeenkomst wel het lesgeld verschuldigd.
Wanneer de cursist de opleiding, cursus of workshop wil afbreken nadat deze is aangevangen, dan is het volledige lesgeld verschuldigd.
Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld.
In de school is géén gelegenheid tot betaling. Betalingen vinden plaats per bankoverschrijving.
Alle kosten die gemaakt worden bij het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de cursist.

Betaling

Naam rekening A P Hofman Shiatsu
IBAN                NL80 ABNA 0612 1312 97
o.v.v.              Naam cursus/workshop of opleiding + je naam als deze afwijkt van rekening naam

DO-IN opleiding; examen en diploma’s

Zowel de DO-IN opleiding (A) als de vervolg module DO-IN docenten kwalificatie (B) worden afgesloten met ieder een eigen/apart mondeling/ praktijk examen en een schriftelijk theorie-examen.
Om het DO-IN (docenten) diploma te behalen dient de cursist verplicht deel te nemen aan de volgende onderdelen:

A.1ste jaar van de DO-IN opleiding bestaande uit 10 zaterdagen of zondagen.
Na elke lesdag wordt huiswerk meegegeven. Dit dient met voldoende resultaat te worden uitgevoerd.
De inhoud van de Syllabus die bij aanvang van de opleiding wordt uitgereikt, moet telkens na- en voor elke les met bijbehorend thema bestudeerd worden. Hierover zullen kleine schriftelijke en mondelinge overhoringen plaatsvinden waarvan het resultaat meetelt voor de eindbeoordeling.

B. Vervolg module: DO-IN docenten kwalificatie is enkel toegankelijk voor mensen die het basis DO-IN jaar met goed gevolg hebben voltooid. Hiervoor is het o.a. noodzakelijk dat de cursist over voldoende kennis beschikt van de klassieke Oosterse geneeskunde (TCM).
Deze module bestaat uit 5 lesdagen (of 10 dagdelen) en een examen dag. Totaal 35 contacturen en ongeveer 15 uur zelfstudie zoals uitvoering van lesopdrachten. Deze dienen met voldoende resultaat te zijn uitgevoerd.

* De Nederlandse school voor DO-IN behoudt zich ten alle tijde het recht om wijzigingen in het programma aan te brengen in A. DO-IN (basis) opleiding en in B. DO-IN docenten kwalificatie.

Examen kosten: DO-IN opleiding en vervolg module DO-IN docenten kwalificatie zijn niet geïncludeerd.
Her-examen kosten zijn niet geïncludeerd.
Enkel deelname aan een theorie herexamen is eventueel wel mogelijk.
Enkel deelname aan een praktijk herexamen is niet mogelijk.
Voor het volledige herexamen moet een jaar gewacht worden om deel te kunnen nemen aan het examen samen met de volgende groep.


Verzuim van lesdag(en) in de DO-IN opleiding

Indien mogelijk en mits er voldoende plaats is kan een gemiste dag of dagdeel, ingehaald worden in de eerst volgende groep in het opvolgende jaar.
Wanneer een dag van de opleiding gemist wordt kan alleen in overleg met- en uitsluitend door Anushka Hofman besloten worden of de cursist wel of niet kan deelnemen aan het examen.

Lesmateriaal auteursrechtelijk beschermd

© Anushka Hofman is eigenaar van de tekst en inhoud van het uitgereikte les materiaal. Alle rechten voorbehouden.
Niets van het voor de DO-IN opleiding uitgereikte lesmateriaal; de syllabus, mag worden vermenigvuldigd, gedeeld worden en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotodruk, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur Anushka Hofman.

Registratie DO-IN docent Nederlandse school voor DO-IN

Na de opleiding wordt van gediplomeerde DO-IN docenten verwacht dat zij op hun website en folders vermelden dat zij als DO-IN docent zijn gekwalificeerd door De Nederlandse school voor DO-IN.
Op deze manier wordt versnippering voorkomen en blijft het duidelijk aan welke eisen en kwaliteitsnormen jouw DO-IN kennis voldoet.
De kwaliteitsgarantie wordt gewaarborgd door de Nederlandse School voor DO-IN die hiervoor is geaccrediteerd door de KTNO; NVST, ZHONG, NWP en BATC.

Licentie en geldigheidsduur van het diploma DO-IN docent

Na het behalen van het DO-IN docenten diploma wordt door de Nederlandse school voor DO-IN een licentie afgegeven voor de duur van 12 maanden.
Om de kwaliteit van het werk van de DO-IN docenten te waarborgen is het noodzakelijk dat de Nederlandse school voor DO-IN op de hoogte blijft van de DO-IN activiteiten van de docent of therapeut.

Ieder jaar, dient aan de Nederlandse school voor DO-IN, een schriftelijke of digitale “update” te worden verstrekt van de activiteiten en toepassing van jouw DO-IN in de praktijk en (of) in de vorm van aangeboden lessen. Wanneer geconstateerd wordt dat je te weinig actief DO-IN in de vorm van lessen of in een andere vorm aanbiedt, behoudt de Nederlandse school voor DO-IN het recht om je naam van de DO-IN docenten-therapeuten lijst te verwijderen.

Download hier de Algemene Voorwaarden en privacyverklaring.